RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informuję, że:

1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Venta Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Trawowej 1, 42-280 Częstochowa /dalej: Venta Nieruchomości/.
2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działań usługowych w zakresie pośrednictwa i obrocie nieruchomościami oraz do celów marketingowych związanych z prowadzoną działalnością biura na podstawie przepisów art. 6 ust 1 pkt. a) b) ww. rozporządzenia ogólnego RODO oraz przepisów Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
3. Przekazywanie danych osobowych
Administrator Pani/Pana danych osobowych może przekazać dane upoważnionym podmiotom tylko na podstawie przepisów prawa, a także regulacji ogólnego rozporządzenia dotyczących zasad powierzania danych osobowych – w oparciu o umowę powierzenia danych osobowych.
4. Czas przetwarzania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 2 celów przetwarzania, tj.:
a) w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie:
 - przez okres wymagany przepisami prawa, np. dla przechowywania określonej dokumentacji księgowej i określonych danych zgodnie z przepisami podatkowymi;
 - przez okres wynikający z prawnie uzasadnionych interesów firmy (tj. okres przedawnienia dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń),
b) w zakresie wyrażonej zgody – do czasu jej wycofania.
5. Prawa osoby, której dane dotyczą
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
6. Skarga do organu nadzorczego
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
Pani/Pana dane nie będą podlegały przetwarzaniu w formie profilowania.
8. Kontakt z administratorem danych osobowych
W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktowania się pod adresem e-mail: biuro@venta-nieruchomosci.pl lub telefonicznie pod nr: 660 725 194.
9. Informacja o dobrowolności podania danych osobowych